General Data Protection Regulation (GDPR)

Cookie- en privacybeleid

 1. INLEIDING
  Wij hechten veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking
  van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van o.a. klanten, onderaannemers
  en leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of
  onrechtmatige verwerkingen. Wij willen u door middel van deze General Data Protection Regulation
  (GDPR) informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.
  Wij vragen dat u deze GDPR aandachtig leest, daar deze essentiële informatie bevat over hoe uw
  persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor. Deze General Data Protection Regulation (GDPR)
  heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle
  activiteiten die wij uitvoeren.
  Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen
  van deze GDPR en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.
 2. PERSOONSGEGEVENS
  Naargelang uw relatie tot onze onderneming, deelt u ons de volgende persoonsgegevens mee: uw
  identiteits- en contactgegevens (naam, adres, e-mail, telefoon-en gsm-nummer).
  Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons
  verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date
  zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.
  U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van
  onze diensten onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking van deze
  gegevens.
 3. KLANTGEGEVENS
  In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de
  identiteits- en contactgegevens van onze klanten. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de
  uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, het klantenbeheer en direct
  marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie.
  Naast de gegevens van klanten, leveranciers/onderaannemers en personeel verwerken wij ook
  persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, enz. De doeleinden van
  deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations. De
  rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een
  overeenkomst.
 4. DUUR VAN DE VERWERKING
  De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in
  functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie
  die wij met u hebben. Klantengegevens zullen in elk geval na een termijn van twee jaar na de
  beëindiging van de overeenkomst uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft
  deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval
  van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.
 5. RECHTEN
  In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen
  van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende
  rechten beschikt:
 • Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die
  wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste
  persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
 • Recht op gegevenswissing of beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw
  persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de
  voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen de
  gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn
  voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons
  gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor
  zij zijn verzameld.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft
  verstrekt, in een gestructureerde, gangbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over
  te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
 • Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
  persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te
  houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons
  noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de
  overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de
  doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
 • Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is
  gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te
  trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een
  andere rechtsgrond beschikken.
 • Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de
  persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen
  wordt onderworpen.
  Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw
  persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin
  van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw
  bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:
  Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  Tel. 02 274 48 00
  Fax. 02 274 48 35
  E-mail: commission@privacycommission.be
  U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg
  van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 1. DOORGIFTE AAN DERDEN
  Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven derde
  dienstverleners, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen. De werknemers, managers en/of
  vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners dienen de vertrouwelijke aard van
  uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden
  in het kader waarvan zij werden verstrekt. Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden
  doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of
  gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of
  indien wij failliet verklaard zouden worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten
  worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke
  verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren.
  Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan
  direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.
 2. TECHNISCHE MAATREGELEN
  Wij nemen de nodige technische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend
  veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing,
  wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere
  niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kan Procor bvba aansprakelijk worden
  geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik
  door een derde van de persoonsgegevens.
 3. TOEGANG DOOR DERDEN
  Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw
  persoonsgegevens aan onze werknemers en/of medewerkers. Wij garanderen een gelijkaardig
  niveau van bescherming van uw vertrouwelijke informatie.
 4. VRAGEN ?
  Indien u na het lezen van deze General Data Protection Regulation (GDPR) verdere vragen of
  opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan
  u contact opnemen met ons via de contactgegevens vermeld op deze website.